VB Effektiv: ImageLocation (Visual Basic 2008 1-112)

VB Effektiv: ImageLocation (Visual Basic 2008 1-112)

http://www.SemperVideo.de