Audioversion – Russ. TV / Talkshow / Coop Anti-War Cafe Berlin / Ukraine / Donbass

Audioversion - Russ. TV / Talkshow / Coop Anti-War Cafe Berlin / Ukraine / Donbass

Antikrieg TVhttp://facebook.com/antikriegtv
http://www.antikriegsnachrichten.de
https://cooptv.wordpress.com/
http://www.coopcafeberlin.de

English
https://www.facebook.com/antiwartv